فاصله هوایی تهران تا آنتالیا

فاصله هوایی تهران تا آنتالیا 3:05 است.